O co „Frankowicz” powinien zapytać prawnika?

kredyty we frankach pomoc

Wybór kancelarii, której Frankowicz powierzy prowadzenie jego sprawy to kolejny – po podjęciu decyzji przez kredytobiorcę posiadającego tzw. kredyt frankowy – etap działania. Wobec dużej konkurencji na rynku usług prawniczych oczywistym jest, że dla kredytobiorcy – Frankowicza będzie to kolejna istotna decyzja. Wtedy pojawia się następne pytanie: co powinno być dla mnie – Frankowicza – najistotniejsze przy współpracy z prawnikiem?

 

Dokonując wyboru warto zadać prawnikowi kilka pytań dotyczących istotnych z punktu widzenia klienta kwestii, na które odpowiedź może determinować wybór kancelarii.

 

Na jakie cele ukierunkowane jest działanie kancelarii?

 

W stanie prawnym i orzeczniczym aktualnym na miesiąc sierpień 2019 r. pomoc prawna kancelarii „frankowej” co do zasady, winna być ukierunkowana na:

 1. Unieważnienie umowy kredytu;
 2. Odfrankowienie / odwalutowanie umowy kredytu;
 3. Wyegzekwowanie od banku kwot wynikających z unieważnienia lub odwalutowania / odfrankowienia umowy kredytu we franku.

 

Oczywiście kredytobiorca frankowy ma prawo oczekiwać, że prawnik wyjaśni w możliwie prosty sposób, z czym wiążą się poszczególne cele zawarte w umowie i jaki mają one wpływ na sytuację Frankowicza.

 

Zakres świadczenia pomocy prawnej przez kancelarię.

 

Prowadzenie w imieniu Frankowicza sporu z bankiem jest postępowaniem skomplikowanym, wymagającym przemyślanego i skrupulatnie realizowanego planu. Warto zatem ustalić, jakie czynności w ramach świadczonej pomocy prawnej objęte są zakresem umowy. Standardowo w ramach pomocy prawnej, kancelaria zobowiązuje się do:

 1. Pomocy prawnej na etapie przedsądowym w zakresie:
  • – analizy umowy tzw. kredytu frankowego i zwięzłego przedstawienia argumentacji ukierunkowanej na osiągnięcie zamierzonych celów;
  • – przygotowania jego imieniem wniosków do banku o udzielenie informacji i przedłożenie dokumentów niezbędnych do należytego przygotowania pozwu;
  • – przygotowania do banku wezwania do ugodowego rozwiązania sporu pomiędzy Frankowiczem i bankiem, obejmującego w pierwszej kolejności wezwanie do rozliczenia umowy z uwzględnieniem jej nieważności i dotychczasowej historii spłaty kredytu frankowego, ewentualnie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyliczonych z pominięciem abuzywnych klauzul przeliczeniowych;
  • – o ile jest to celowe, przygotowanie innych pism imieniem Frankowicza do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznika Finansowego;
  • – udział w negocjacjach z bankiem, o ile oczywiście jego przedstawiciele wyrażą wolę podjęcia rozmów;
 2. Przygotowania pozwu wraz z załącznikami, w szczególności możliwie precyzyjnego przygotowania wyliczeń kwot wskazanych w petitum żądania pozwu jako kwoty nienależnie pobrane w związku z nieważnością całej umowy lub bezskutecznością tzw. klauzul przeliczeniowych;
 3. Reprezentowania kredytobiorcy na etapie postępowania sądowego, w zakresie:
  • – reprezentacji Frankowicza na rozprawach przed sądem,
  • – przygotowywania imieniem Frankowicza pism w toku postępowania sądowego;
  • – konsultowania prawnych aspektów postępowania sądowego, w tym dotyczących przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron. W praktyce osobista obecność Frankowicza jest niezbędna wyłącznie na rozprawie, na której ma być przeprowadzony dowód z przesłuchania stron, najczęściej ograniczany do przesłuchania kredytobiorcy;
  • – przygotowanie imieniem Frankowicza odpowiedzi na apelację pozwanego banku, względnie apelacji od niekorzystnego wyroku;

 

 

Sposób świadczenia pomocy prawnej. Odpowiedzialność kancelarii.

 

Kredytobiorca frankowy, podobnie jak każdy inny klient kancelarii prawnej, ma prawo oczekiwać jasnych zasad świadczenia pomocy prawnej. W szczególności warto ustalić, jak będzie wyglądało prowadzenie sprawy frankowej. Istotne jest zatem:

   1. Który wskazany z imienia i nazwiska radca prawny lub adwokat będzie prowadził sprawę?
   2. Czy i w jaki sposób Frankowicz może skontaktować się bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem prowadzącym jego sprawę?
   3. Czy odpowiedzialność kancelarii lub/i prawników (radców prawnych lub adwokatów) prowadzących spór imieniem Frankowicza jest w jakikolwiek sposób ograniczona? Czy kancelarii lub poszczególni prawnicy są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach zawodowej odpowiedzialności cywilnej?

 

Wynagrodzenie kancelarii: elementy składowe, wysokość i terminy płatności.

 

Wynagrodzenie jest – z punktu widzenia klienta – jednym z najistotniejszych zagadnień przy wyborze kancelarii. Uzasadnionym jest oczekiwanie, aby ostateczna wysokość wynagrodzenia powiązana była z osiągnięciem zakładanych celów umowy o świadczenie pomocy prawnej. Ustalenie kształtu oraz wysokości wynagrodzenia kancelarii jest oczywiście indywidualną sprawą. Celowym jest, aby kancelarii wyjaśniła:

   1. Jakie kwoty składają się na jej wynagrodzenie? Jakie są terminy płatności wynagrodzenia, w szczególności czy może ono zostać rozłożone na raty?
   2. Czy i w jaki sposób płatność części wynagrodzenia jest zależna od wyniku postępowania? Tzw. success fee zazwyczaj stanowi element wynagrodzenia płatny wyłącznie w razie korzystnego dla Frankowicza rozstrzygnięcia;
   3. Czy wysokość wynagrodzenia jest zależna od nakładu pracy prawników,
    w szczególności liczby przygotowanych pism procesowych i rozpraw, czy też wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy?
   4. Czy z tytułu świadczenia pomocy prawnej Frankowicz jest zobowiązany do dokonywania dodatkowych płatności tytułem pokrycia kosztów stawiennictwa radców prawnych lub adwokatów na rozprawach lub posiedzeniach mediacyjnych?
   5. W jaki sposób podlegają rozliczeniu przyznane w razie wygrania sporu sądowego koszty zastępstwa prawnego?
   6. Czy i w jaki sposób klient musi zabezpieczyć płatność wynagrodzenia? Czy i jakie są konsekwencje nieterminowej płatności wynagrodzenia?

 

 

Jasne zasady wynagradzania: precyzyjnie określone jego elementy, a także powiązanie części wynagrodzenia z korzystnym dla Frankowicza rozstrzygnięciem sądowym, umożliwią uniknięcie ewentualnych rozbieżności przy rozliczaniu wynagrodzenia w razie korzystnego dla Frankowicza zakończenia postępowania.

Czy chcesz o coś zapytać?

Z tego artykułu dowiedziałeś się, że walka z bankiem wymaga specjalistycznej wiedzy i zaangażowania. Walka z bankami staje się coraz bardziej popularna. Moja kancelaria pomaga Frankowiczom na co dzień dlatego jestem pewien, że jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania to skontaktuj się ze mną lub napisz komentarz.

Łukasz Pstrowski
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pstrowskiego powstała w 2011 roku w Sosnowcu, świadcząc usługi prawne osobom i przedsiębiorstwom na terenie aglomeracji śląskiej i zagłębiowskiej. Specjalizujemy się głównie w pomocy frankowiczom oraz w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach wierzytelności, ochronie praw dłużnika, doradztwem prawnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, analizą oraz przygotowaniem umów i dokumentów prawnych, a także ochroną praw konsumenta w sektorze bankowym.

Chcesz porozmawiać? Skontaktuj się ze mną!

+(48) 690 072 188