Klauzula informacyjna

PODSTAWOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119), realizując obowiązki określone w szczególności z art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pana / Panią jest Łukasz Pstrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Pstrowski Łukasz, ul. Stawowa 4 lok. 61, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-322-59-59, zwana dalej „Kancelarią”.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej, w celu jej realizacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  1. sądom,
  2. organom egzekucyjnym,
  3. przeciwnikowi procesowemu,
  4. instytucjom upoważnionym z szczegółowych przepisów,
  5. prawnikom pracującym lub współpracującym z Kancelarią Radcy Prawnego
   Pstrowski Łukasz, którzy są zobligowani do zachowania tajemnicy zawodowej
   radcy prawnego lub adwokata.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.
 6. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres wymagany do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawieraną z Kancelarią umową.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. przeniesienia swoich danych,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, w tym profilowania z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingu bezpośredniego.
 9. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sporządzenia, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej.

 

 

Chcesz porozmawiać? Skontaktuj się ze mną!

+(48) 690 072 188